Ing. PETRA ŠTĚPÁNKOVÁ: Pracovní úrazy a nemoci z povolání V ČLENSKÝCH STÁTECH EU, EHP A ŠVÝCARSKU – I. část

Dávky v případě pracovních úrazů a nemocí z povolání patří mezi oblasti sociálního zabezpečení, které jsou kryty nařízením Evropského parlamentu (EP) a Rady (ES) 883/04 a jeho prováděcím nařízením EP a Rady (ES) 987/09. Tato koordinační nařízení ponechávají rozdíly mezi jednotlivými národními systémy a pouze upravují ta národní pravidla, která jsou pro migrující osoby nevýhodná, stanoví základní pravidla a obsahují normy kolizní, které řeší přeshraniční poskytování dávek osobám při jejich migraci v rámci Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska. Poskytování  dávek v případě pracovních úrazů a nemocí z povolání se řídí právními předpisy toho členského státu, ve kterém je daná osoba pojištěna. Aktuální údaje o jednotlivých systémech sociálního zabezpečení lze nalézt na webových stránkách Evropské komise a zejména na webových stránkách nositelů pojištění v jednotlivých státech.

 

Belgie

V Belgii se rozlišuje, zda došlo k pracovnímu úrazu nebo se jedná o nemoc z povolání.

Pracovní úrazy

Povinně pojištěni jsou všichni zaměstnanci včetně učňů a zaměstnanců v domácnosti.

Pracovním úrazem se rozumí jakákoli nehoda, která se pracovníkovi přihodí při výkonu práce nebo během cesty do a ze zaměstnání. Pracovní úraz je nutné oznámit zaměstnavateli do 8 dnů.

Poskytované dávky: dávky při dočasné a/nebo trvalé, částečné a/nebo celkové pracovní neschopnosti, výdaje na zdravotní péči a související výdaje, náhrada cestovních výdajů a pozůstalostní dávky.

Příslušná instituce: Fonds des accidents du travail (www.fao.fgov.be).

Nemoc z povolání

Povinně pojištěni jsou všichni zaměstnanci, nezaměstnaní a invalidé, kteří se právě vzdělávají či přeškolují na jiné povolání.

V Belgii existuje oficiální seznam nemocí z povolání. Jedná-li se o nemoc, která není na seznamu, může kromě toho příslušná osoba přinést důkaz o svém vystavení určitému riziku a o příčinné souvislosti mezi tímto vystavením a nemocí.

Poskytované dávky: dávky při dočasné a/nebo trvalé, částečné a/nebo celkové pracovní neschopnosti, dávky v případě dočasného či konečného přerušení pracovní činnosti v důsledku preventivního opatření, náhrada výdajů na zdravotní péči a souvisejících výdajů, náhrada cestovních výdajů vynaložených v souvislosti s léčbou nemocí z povolání a pozůstalostní dávky.

Příslušná instituce: Fonds des maladies professionnelles (www.fmp-fbz.fgov.be).

 

Bulharsko

Povinně pojištěni jsou všichni zaměstnanci, kteří vykonávají pracovní činnost na základě pracovní smlouvy, smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy o řízení, zastávají volenou funkci nebo jsou členy družstva.

Pracovním úrazem se rozumí jakákoli nehoda, která se pracovníkovi přihodí při výkonu práce nebo během cesty do a ze zaměstnání. Pracovní úraz je nutno nahlásit nejpozději do 3 pracovních dnů.

V Bulharsku existuje oficiální seznam nemocí z povolání. Jedná-li se o nemoc, která není na seznamu, může kromě toho příslušná osoba přinést důkaz o svém vystavení určitému riziku a o příčinné souvislosti mezi tímto vystavením a nemocí. O stanovení nemoci z povolání musí lékař informovat příslušnou instituci a zaměstnavatele do 5 dnů.

Poskytované dávky: peněžité dávky v případě neodkladného lékařského vyšetření, testů a léčby, na lázeňskou léčbu, peněžité dávky při dočasné invaliditě v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, peněžité dávky na prevenci a rehabilitaci, invalidní důchod v případě invalidity způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, peněžité dávky na technické pomůcky související s invaliditou a pozůstalostní dávky.

Příslušná instituce: Национален осигурителен институт (National Social Security Institute, www.noi.bg).

 

Dánsko

Povinně pojištěni jsou všichni zaměstnanci. Osoby samostatně výdělečně činné (dále jen OSVČ) se mohou pojistit dobrovolně.

Pracovním úrazem se rozumí jakákoli nehoda, která se pracovníkovi přihodí při výkonu práce. Úraz nebo vystavení škodlivým vlivům musí být náhlé nebo trvat nejvýše po dobu 5 dnů. Ve výjimečných případech lze uznat i úraz, který se stal během cesty do a ze zaměstnání.

V Dánsku existuje oficiální seznam nemocí z povolání.

Poskytované dávky: lékařská péče, funkční rehabilitace, pomůcky a potřeby, dávky při ztrátě výdělečné schopnosti, dávky kompenzující trvalé poškození a pozůstalostní dávky.

Příslušná instituce: Arbejdsskadestyrelsen (www.ask.dk).

 

Estonsko

V Estonsku neexistuje speciální pojištění pro případ pracovních úrazů a nemocí z povolání. Tato rizika jsou pokryta zdravotním pojištěním (krátkodobé věcné plnění a peněžité dávky) a důchodovým pojištěním (dlouhodobé dávky). Pojištěni jsou tak všichni zaměstnanci.

 

Finsko

Pojištěním jsou kryti všichni pracovníci, kteří mají pracovněprávní vztah v soukromém nebo veřejném sektoru, s výjimkou rodinných příslušníků zaměstnavatele a vedoucích pracovníků společnosti, kteří vlastní více než polovinu dané společnosti, a to sami nebo společně se svými rodinnými příslušníky. Pojištěni jsou obvykle i studenti na praxi. OSVČ se mohou přihlásit dobrovolně.

Pracovním úrazem se rozumí jakákoli nehoda, která se pracovníkovi přihodí při výkonu práce nebo během cesty do a ze zaměstnání.

Ve Finsku existuje oficiální seznam nemocí z povolání. Za nemoc z povolání se považuje každá nemoc, jejíž hlavní příčinou může být podle veškeré pravděpodobnosti fyzikální, biologický nebo chemický činitel související s prací.

Poskytované dávky: náhrada základní lékařské péče a ušlého příjmu, důchod z důvodu pracovního úrazu, příspěvek v invaliditě, výdaje na léčebnou rehabilitaci a na rehabilitaci související s pracovní činností a pozůstalostní dávky.

Příslušná instituce: Apaturmavakuutuslaitosten liitto (www.tvl.fi).

 

Francie

Pojištění je povinné pro všechny aktivní osoby s výjimkou určitých kategorií OSVČ.

Pracovním úrazem se rozumí jakákoli nehoda, která se pracovníkovi přihodí při výkonu práce nebo během cesty do a ze zaměstnání.

Ve Francii existuje oficiální seznam nemocí z provolání.

Poskytované dávky: zdravotní péče, nemocenské dávky, důchod v důsledku trvalé pracovní neschopnosti a pozůstalostní dávky.

Příslušná instituce: Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (www.ameli.fr).

 

Irsko

Pojištění je povinné pro zaměstnance a některé osoby účastnící se odborné přípravy. K účasti se není možné přihlásit dobrovolně.

Pracovním úrazem se rozumí jakákoli nehoda, která se pracovníkovi přihodí při výkonu práce nebo během cesty do a ze zaměstnání.

Jako nemoc z povolání je v Irsku uznáno 56 nemocí. Pokud jde o zvláštní nemoci z povolání (např. hluchota, tuberkuloza a pneumokonioza), je stanovena minimální doba vystavení riziku.

Poskytované dávky: dávky v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, dávky v invaliditě, příplatek při neschopnosti výkonu výdělečné činnosti, lékařská péče a pozůstalostní dávky.

Příslušná instituce: Social Welfare Services (www.welfare.ie).

 

Itálie

Povinné pojištění je pro všechny zaměstnance, určité kategorie OSVČ, studenty, učitele a námořníky.

Pracovním úrazem se rozumí jakákoli nehoda, která se pracovníkovi přihodí při výkonu práce nebo během cesty do a ze zaměstnání. Pracovní úraz musí být nahlášen do 48 hodin, v případě smrti do 24 hodin.

Za nemoc z povolání jsou považovány jak mimořádné zdravotní situace, které uvádějí oficiální seznamy, tak jakékoli jiné onemocnění, u něhož pracovník prokáže příčinnou souvislost s vykonávaným zaměstnáním.

Poskytované dávky: dávka v případě úplné dočasné neschopnosti výkonu výdělečné činnosti, přímý důchod v případě trvalé neschopnosti výkonu výdělečné činnosti, přechodný důchod v případě silikózy a azbestózy, příplatek k přímému důchodu, dávka pro výpomoc třetí osoby, měsíční zvláštní dávka, platba na konci roku, protézy a pomůcky, lázeňská léčba, udělení čestného diplomu či vyznamenání, ambulantní ošetření a pozůstalostní dávky.

Příslušná instituce: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (www.inail.it).

 

Island

Pojištění zahrnuje všechny zaměstnance a OSVČ. Pojištění pro případ pracovních úrazů kryje rovněž úrazy způsobené náhlou vnější událostí během výkonu zaměstnání, učňovského poměru, záchranných prací a všech forem sportovního tréninku, sportovních akcí a soutěží pořádaných uznávaným sportovním klubem pod dohledem trenéra. Pracovníci v domácnosti si v případě úrazu, ke kterému došlo v rámci výkonu jejich práce, mohou dávky při pracovních úrazech rovněž nárokovat pod podmínkou, že na začátku každého roku tento požadavek zanesou do svého daňového přiznání.

Pracovním úrazem se rozumí jakákoli nehoda, která se pracovníkovi přihodí při výkonu práce, tréninku, všech forem sportu, sportovních závodech nebo během cesty do a ze zaměstnání.

Za nemoc z povolání se považují veškeré nemoci způsobené škodlivým vlivem určitých látek, záření nebo podobných jevů, které trvají nanejvýše několik dnů a které lze připsat na vrub vykonávanému povolání.

Poskytované dávky: zdravotní péče a krátkodobé peněžité dávky, dávky v invaliditě a pozůstalostní dávky.

Příslušná instituce: Sjúkratryggingar Íslands (www.sjukra.is).

 

Kypr

Pojištění je povinné pro zaměstnance. Výjimkou jsou osoby pracující v zemědělství a pokud pracují pro rodinné příslušníky a příbuzné.

Pracovním úrazem se rozumí jakákoli nehoda, která se pracovníkovi přihodí při výkonu práce nebo během cesty do a ze zaměstnání.

Na Kypru existuje oficiální seznam nemocí z povolání včetně činností, které k nim mohou vést.

Poskytované dávky: dočasná pracovní neschopnost (dávka při úrazu), dávka v invaliditě a pozůstalostní dávky.

Příslušná instituce: Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Social Insurance Services, www.mlsi.gov.cy/sid)  

 

Lichtenštejnsko

Pojištění se vztahuje na všechny zaměstnance. Osoby zaměstnané jedním zaměstnavatelem alespoň na 8 hodin týdně musejí být také pojištěny pro případ úrazů nesouvisejících s prací. OSVČ (a případní členové rodiny, kteří jsou jim nápomocni) nemají povinnost se pojistit, ale mohou si pojištění sjednat dobrovolně.

Pracovním úrazem se rozumí jakákoli nehoda, která se pracovníkovi přihodí při výkonu práce nebo během cesty do a ze zaměstnání.

Za nemoc z povolání jsou považovány nemoci, které jsou způsobené výhradně nebo převažující měrou škodlivými látkami nebo určitou pracovní činností. Existuje oficiální seznam těchto nemocí, nicméně u jiných nemocí je rovněž možné předložit důkaz o tom, že nemoc je výhradně nebo ve značné míře způsobena profesní činností.

Poskytované dávky: zdravotní péče, peněžité dávky v případě dočasné pracovní neschopnosti, invalidní důchod, dávky v nemohoucnosti, odškodnění za utrpěnou újmu a pozůstalostní dávky.

Příslušná instituce: Amt für Gesundheit, Kranken- und Unfallversicherung (www.ag.llv.li).

Autorka článku pracuje v ČSSZ v oddělení evropské koordinace a mezinárodních styků.


Zdroj datwww.cssz.cz
Originálcssz.cz/cz/casopis-narodni-pojisteni/archiv-vydanych-cisel/clanky/ing_petra_stepankova_pracovni_uraz...


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies