Dávky pěstounské péče a zaopatřovací příspěvky pro mladé dospělé

Dávky pěstounské péče a zaopatřovací příspěvky pro mladé dospělé

Dávky pěstounské péče ve zkratce:

 • Osoby pečující, osoby v evidenci a děti svěřené do péče těchto osob mají ze zákona nárok na dávky pěstounské péče.
 • Mezi dávky pěstounské péče řadíme: příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměnu pěstouna, příspěvek při pěstounské péči, příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla.
 • Příspěvek na úhradu potřeb dítěte nahrazuje dítěti výživné od rodičů a slouží k pokrytí běžných měsíčních výdajů dítěte. Jeho výše je závislá na věku dítěte a případně stupni závislosti dítěte na péči jiné osoby.
 • Odměna pěstouna náleží zprostředkovaným pěstounům a pěstounům na přechodnou dobu. Její výše je vázána na koeficient minimální mzdy v závislosti na počtu svěřených dětí, jejich zdravotním stavu a typu pěstounské péče. Odměna pěstouna se považuje za příjem ze závislé činnosti a jako taková podléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění a dani z příjmů.
 • Příspěvek při pěstounské péči náleží nezprostředkovaným pěstounům. Výše se odvíjí od násobku životního minima v závislosti na počtu svěřených dětí, jejich zdravotním stavu a příbuzenském poměru k pěstounovi. Nepodléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění a dani z příjmů.
 • Příspěvek při převzetí dítěte jednorázová dávka náležející osobě pečující či osobě v evidenci při převzetí dítěte a slouží k úhradě prvotních výdajů souvisejících se péčí o dítě (např. nákup ošacení, vybavení). Výše dávky je závislá na věku dítěte.
 • Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla je jednorázová dávka v maximální výši 70 % pořizovací ceny motorového vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však 100 000 Kč. Součet těchto příspěvků poskytnutých osobě pečující v období posledních 10 kalendářních let nesmí přesáhnout 200 000 Kč. Nárok na ni mají osoby pečující o alespoň 3 děti.
 • Mladí dospělí opouštějící pěstounskou péči nebo ústavní výchovu mají nárok na zaopatřovací dávky.
 • Zaopatřovací příspěvek opakující se je určen pro mladého dospělého do 26 let, který zůstává i po zletilosti nezaopatřeným dítětem (typicky tedy studuje). Podmínkou je trvání náhradní péče po určitou kvalifikovanou dobu a spolupráce mladého dospělého se sociálním kurátorem obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Příspěvek činí 17 250 Kč měsíčně.
 • Zaopatřovací příspěvek jednorázový náleží mladému dospělému při odchodu z náhradní péče po dosažení zletilosti, který nemá nárok na zaopatřovací příspěvek opakující se. Jeho výše činí 28 750 Kč.
 • Všechny výše uvedené dávky a příspěvky posuzuje a vyplácí na základě žádosti oprávněné osoby nebo pečující osoby o osobu oprávněnou Úřad práce ČR.

Obsah

 • Příspěvek na úhradu potřeb dítěte.
 • Odměna pěstouna.
 • Příspěvek při pěstounské péči
 • Příspěvek při převzetí dítěte.
 • Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla.
 • Zaopatřovací příspěvek opakující se.
 • Zaopatřovací příspěvek jednorázový.

DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE

A ZAOPATŘOVACÍ PŘÍSPĚVKY

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (ZSPOD) upravuje dávky pěstounské péče v §§ 47e -4 7n, zaopatřovací příspěvky pro mladé dospělé opouštějící pěstounskou či ústavní péči pak
v §§ 50b - 50u uvedeného zákona.

Dávkami pěstounské péče jsou:

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do péče osoby pečující nebo na základě rozhodnutí soudu do péče jiné fyzické osoby než rodiče, tzv. „svěřenectví“ (podle § 953 občanského zákoníku). V případě svěřenectví se však od dávky odečítá soudem stanovené výživné, případně důchod z důchodového pojištění (např. sirotčí důchod).

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte činí za kalendářní měsíc:

 1. 6 290 Kč pro dítě ve věku do 6 let,
 2. 7 750 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let,
 3. 8 870 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let,
 4. 9 220 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let.

Výši příspěvku na úhradu potřeb dítěte ovlivňuje také případný stupeň závislosti svěřeného dítěte na pomoci jiné fyzické osoby. Příspěvek se pak zvyšuje dle stupně závislosti na péči jiné osoby.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte nenáleží po dobu, po kterou je dítě v plném přímém zaopatření ústavního zařízení nebo v osobní péči jiné osoby. Plné přímé zaopatření se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře.

Nevznikl-li nárok na zaopatřovací příspěvek opakující se nebo vznikl-li nárok na zaopatřovací příspěvek opakující se, ale nebylo-li o něj požádáno, nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte se zachovává i po dosažení zletilosti dítěte, nejdéle však do 26 roku jeho věku, jde-li o nezaopatřené dítě podle zákona upravujícího státní sociální podporu, které trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, která byla do dosažení jeho zletilosti osobou pečující. V případě „svěřenectví“ zaniká nárok na dávku příspěvek na úhradu potřeb dítěte nejpozději dovršením zletilosti svěřeného dítěte.

O nároku na dávku příspěvek na úhradu potřeb dítěte rozhoduje příslušné kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR. Více informací a formulář ke stažení zde.

Odměna pěstouna

Nárok na odměnu pěstouna má osoba pečující, která poskytuje dítěti zprostředkovanou pěstounskou péči, a osoba v evidenci (pěstoun na přechodnou dobu).

Nevznikl-li nárok na zaopatřovací příspěvek opakující se nebo vznikl-li nárok na zaopatřovací příspěvek opakující se, ale nebylo-li o něj požádáno, nárok na odměnu pěstouna má i fyzická osoba, která byla do dosažení zletilosti dítěte jeho pěstounem nebo osobně pečujícím poručníkem poskytujícím dítěti zprostředkovanou pěstounskou péči, a to po dobu, po kterou má nezaopatřené dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Nárok na odměnu pěstouna má fyzická osoba podle věty druhé též tehdy, jestliže nezaopatřené dítě, které jí bylo svěřeno do péče, nemá po dosažení zletilosti nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte jen proto, že požívá důchod z důchodového pojištění, jehož výše je stejná nebo vyšší než tento příspěvek.

Výpočet výše odměny pěstouna je navázán na koeficient minimální mzdy v závislosti na počtu svěřených dětí, jejich zdravotním stavu a typu pěstounské péče (dlouhodobá x přechodná).

Zdroj tabulek: https://www.uradprace.cz/web/cz/davky-pestounske-pece-a-zaopatrovaci-prispevky1)

Skutečnost, že se jedná o zprostředkovanou pěstounskou péči, prokáže osoba pečující dokumentem „Oznámení o vhodnosti“, vydaným příslušným krajským úřadem podle § 24 odst. 2 písm. a) a odst. 3 ZSPOD.

Pokud jsou osobou pečující nebo osobou v evidenci oba manželé nebo dva poručníci, náleží odměna pěstouna pouze jednomu z nich. Na pěstounskou péči vykonávanou druhým manželem nebo poručníkem se pro účely stanovení výše odměny pěstouna podle věty první hledí jako na společnou pěstounskou péči. Při společné pěstounské péči manželů náleží dávka pěstounské péče jen jednomu z manželů určenému na základě dohody manželů. Nedohodnou-li se manželé, určí příslušné kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR, kterému z manželů se dávka pěstounské péče přizná. Totéž platí i v případě, kdy je dítě soudem svěřeno do osobní péče 2 pěstounům společně nebo kdy jsou soudem dítěti jmenováni 2 poručníci, kteří o dítě osobně pečují.

Odměna pěstouna se poskytuje i po dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény osoby pečující nebo osoby v evidenci, nejdéle však do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo ve kterém byla nařízena karanténa.

Je-li dítě svěřené osobě pečující v plném přímém zaopatření ústavního zařízení nebo v osobní péči jiné osoby, odměna pěstouna za péči o tyto děti nenáleží. Stejně tak nenáleží nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Odměna pěstouna nenáleží osobě v evidenci po dobu, po kterou je přerušeno vedení v evidenci osob, které mohou poskytovat pěstounskou péči po přechodnou dobu.

Odměna pěstouna se považuje dle ustanovení § 47k ZSPOD za příjem ze závislé činnosti pro účely zákonů upravujících daně z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění. Osoba pečující a osoba v evidenci tak mohou požádat Úřad práce ČR o provedení ročního zúčtování záloh daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění.

O nároku na dávku odměna pěstouna rozhoduje příslušné kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR. Více informací a formulář ke stažení zde.

Aktuální výše odměny pěstouna naleznete zde (22.58 kB).

Příspěvek při pěstounské péči

Nárok na příspěvek při pěstounské péči má osoba pečující poskytující dítěti nezprostředkovanou pěstounskou péči.

Nevznikl-li nárok na zaopatřovací příspěvek opakující se nebo vznikl-li nárok na zaopatřovací příspěvek opakující se, ale nebylo-li o něj požádáno, nárok na příspěvek při pěstounské péči má i fyzická osoba, která byla do dosažení zletilosti dítěte jeho pěstounem nebo osobně pečujícím poručníkem poskytujícím dítěti nezprostředkovanou pěstounskou péči, a to po dobu, po kterou má nezaopatřené dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Nárok na příspěvek při pěstounské péči má fyzická osoba podle věty druhé též tehdy, jestliže nezaopatřené dítě, které jí bylo svěřeno do péče, nemá po dosažení zletilosti nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte jen proto, že požívá důchod z důchodového pojištění, jehož výše je stejná nebo vyšší než tento příspěvek.

Výše dávky se odvíjí od násobku životního minima v závislosti na počtu svěřených dětí a jejich zdravotního stavu. V případě prarodičů a praprarodičů je násobek nižší, a to s ohledem na jejich subsidiární vyživovací povinnost k vnoučatům dle § 910 Občanského zákoníku.

Zdroj tabulky: https://www.uradprace.cz/web/cz/davky-pestounske-pece-a-zaopatrovaci-prispevky1)

Tato dávka nepodléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění a dani z příjmů. Pěstoun tedy není z titulu pobírání příspěvku při pěstounské péči zdravotně a sociálně pojištěn a toto je nutné řešit jinými způsoby. Výjimky naleznete zde (14.72 kB).

Je-li dítě svěřené osobě pečující v plném přímém zaopatření ústavního zařízení nebo v osobní péči jiné osoby, příspěvek při pěstounské péči za péči o tyto děti nenáleží.

O nároku na dávku příspěvek při pěstounské péči rozhoduje příslušné kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR. Více informací a formulář ke stažení zde.

Aktuální výši příspěvku při pěstounské péči naleznete zde (22.58 kB).

Příspěvek při převzetí dítěte

Nárok na příspěvek při převzetí dítěte mají osoby pečující, které převzaly do své (pěstounské) péče dítě. Jedná se o jednorázovou dávka na nákup vybavení a ošacení pro převzaté dítě.

Převzala-li osoba pečující dítě do pěstounské péče po přechodnou dobu, nesmí součet příspěvků při převzetí dítěte u této osoby pečující přesáhnout částku 40 000 Kč v období posledních 12 kalendářních měsíců přede dnem podání žádosti o tento příspěvek. Pokud pěstoun na přechodnou dobu převzal zároveň dítě do dlouhodobé pěstounské péče, příspěvek při převzetí dítěte vyplacený na toto dítě se nezapočítává do částky 40 000 Kč pro pěstouna na přechodnou dobu.

Příspěvek náleží oprávněné osobě, jde-li o totéž dítě jen jednou.

Výše příspěvku při převzetí dítěte činí, jde-li o dítě ve věku:

 • do 6 let, 10 800 Kč,
 • od 6 let do 12 let, 12 150 Kč,
 • od 12 let do 18 let, 13 500 Kč.

O nároku na dávku příspěvek při převzetí dítěte rozhoduje příslušné kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR. Více informací a formulář ke stažení zde.

Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla

Nárok na příspěvek má oprávněná osoba, která je osobou pečující a má v pěstounské péči nejméně 3 děti nebo má nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o 3 děti, včetně zletilých nezaopatřených dětí, jež zakládají osobě pečující nárok na odměnu pěstouna, pokud zakoupila osobní motorové vozidlo nebo zajistila nezbytnou celkovou opravu motorového vozidla a toto vozidlo nepoužívá pro výdělečnou činnost.

Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí 70 % pořizovací ceny motorového vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však 100 000 Kč. Podmínkou dále je, že osoba pečující nesmí motorové vozidlo používat k výdělečné činnosti. Součet těchto příspěvků poskytnutých osobě pečující v období posledních 10 kalendářních let přede dnem podání žádosti nesmí přesáhnout 200 000 Kč.

O nároku na dávku příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla rozhoduje příslušné kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR. Více informací a formulář ke stažení zde.

Zaopatřovací příspěvek opakující se

Jedná se o dávku určenou pro mladé dospělé, kteří odcházejí z ústavních zařízení a z pěstounské či poručenské péče.

Zaopatřovací příspěvek opakující se činí 17 250 Kč měsíčně a může být vyplácen nejdéle do 26 let věku nezaopatřeného mladého dospělého. Jestliže se mladému dospělému vyplácí důchod z důchodového pojištění, náleží mu zaopatřovací příspěvek opakovaný, jen je-li vyšší, a to ve výši rozdílu mezi zaopatřovacím příspěvkem a důchodem.

Nárok na zaopatřovací příspěvek opakující se (§ 50b odst. 1 ZSPOD) má zletilá nebo plně svéprávná fyzická osoba pokud:

 • byla do dne nabytí zletilosti nebo do dne nabytí plné svéprávnosti svěřena do pěstounské péče osobně poskytované osobou pečující (§ 47a odst. 1 písm. a) ZSPOD) nebo jí byla nařízena ústavní výchova podle občanského zákoníku včetně svěření do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 971 odst. 2 občanského zákoníku (dále jen „péče zakládající nárok na zaopatřovací příspěvek“) a tato péče trvala nepřetržitě po dobu alespoň
  • 3 let, které bezprstředně předcházely dni nabytí její zletilosti nebo dni nabytí její plné svéprávnosti, pokud pěstounská péče nebyla zprostředkována orgány sociálně-právní ochrany,
  • 12 měsíců, které bezprstředně předcházely dni nabytí její zletilosti nebo dni nabytí její plné svéprávnosti, šlo-li o pěstounskou péči zprostředkovanou podle ZSPOD nebo o nařízenou ústavní výchovu podle občanského zákoníku,
 • je nezaopatřeným dítětem (tedy typicky studuje, blíže viz zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře),
 • nebyla pravomocně odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, který dosud nebyl zahlazen (Úřad práce ČR bude tuto skutečnost ověřovat z evidence Rejstříku trestů),
 • má vypracován individuální plán (§ 50d ZSPOD) a poskytuje součinnost při jeho vyhodnocování a aktualizaci.

Jednou z podmínek nároku na zaopatřovací příspěvek opakující se je povinnost mladého dospělého spolupracovat se sociálním kurátorem obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který ve spolupráci s mladým dospělým zpracovává individuální plán. O vypracování individuálního plánu může dítě požádat nejdříve 6 měsíců před dosažením plné svéprávnosti.

O nároku na zaopatřovací příspěvek opakující se rozhoduje příslušné kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR. Více informací a formulář ke stažení zde.

Zaopatřovací příspěvek jednorázový

ZSPOD specifikuje osobu, která má nárok na zaopatřovací příspěvek jednorázový (§ 50c ZSPOD):

 • Byl-li mladý dospělý ke dni, který bezprostředně předcházel dni nabytí jeho zletilost i nebo dni nabytí jeho plné svéprávnosti, v péči zakládající nárok na zaopatřovací příspěvek, a není-li ke dni nabytí plné svéprávnosti nezaopatřeným dítětem nebo přestal-li splňovat podmínky pro vznik nároku na zaopatřovací příspěvek opakovaný, náleží mu jednorázový zaopatřovací příspěvek.
 • Za dobu čerpání příspěvku na úhradu potřeb dítěte podle § 47f odst. 2, odměny pěstouna podle § 47i odst. 1 věty druhé nebo příspěvku při pěstounské péči podle § 47ja odst. 1 věty druhé nebo za dobu, kdy mladý dospělý zůstává v plném přímém zaopatření školského zařízení pro výkon ústavní výchovy, mu zaopatřovací příspěvek podle odstavce 1 nenáleží.
 • Zaopatřovací příspěvek podle odstavce 1 mladému dospělému nenáleží, byla-li mu poskytnuta věcná pomoc nebo jednorázový peněžitý příspěvek podle § 33 zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy.

Zaopatřovací příspěvek jednorázový činí 28 750 Kč, vyplácí se jedné oprávněné osobě pouze jednou.

O nároku na zaopatřovací příspěvek jednorázový rozhoduje příslušné kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR. Více informací a formulář ke stažení zde.

Blíže k dávkám pěstounské péče a zaopatřovacím příspěvkům naleznete zde:

Poslední aktualizace: 31. 1. 2024


Zdroj datwww.mpsv.cz
Originálmpsv.cz/web/cz/davky-pestounske-pece-a-zaopatrovaci-prispevky-pro-mlade-dospele


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V