Pomoc pro občany Ukrajiny a jejich zaměstnavatele

POMOC PRO OBČANY UKRAJINY A JEJICH ZAMĚSTNAVATELE

Souhrnné informace k možnostem pomoci občanům Ukrajiny, kteří přicházejí v důsledku válečného konfliktu do České republiky, případně v ČR dlouhodobě žijí a pracují a také zaměstnavatelům, kteří občany Ukrajiny zaměstnávají nebo zaměstnají.

V případě potřeby se můžete obrátit na linku 950 180 100, kde dostanete informace v ukrajinském jazyce. Pište na ua@uradprace.cz. Využít můžete také call centrum sociální asistence pro uprchlíky z Ukrajiny - bezplatná linka 800 60 10 20, kde dostanete praktické informace z oblasti sociálního poradenství a krizové intervence.

Od 21.3.2022 je účinný zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, kterým se stanovuje opatření v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení.

Podrobnosti týkající se zaměstnání jsou k dispozici na portále MPSV v češtině a ukrajinštině.

ZAMĚSTNANOST
KURZY ČESKÉHO JAZYKA
HUMANITÁRNÍ DÁVKA
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A DALŠÍ INFORMACE
PODPORA MLADISTVÝCH Z UKRAJINY VE VĚKU 15+, KTEŘÍ NEJSOU ŽÁKY STŘEDNÍ ŠKOLY V ČR

ZAMĚSTNANOST

Pokud Vám Ministerstvo vnitra udělilo dočasnou ochranu, můžete požádat na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR podle místa pobytu v České republice:

- o zavedení do evidence zájemců o zaměstnání nebo
- o zavedení do evidence uchazečů o zaměstnání

a Úřad práce ČR Vám pomůže
- s hledáním zaměstnání,
- se zařazením do kurzů českého jazyka,
- s rekvalifikací na profesi, po které je poptávka u zaměstnavatelů.

Žádosti vyplňujte latinkou.

VOLNÝ VSTUP NA ČESKÝ TRH PRÁCE

Na základě udělené dočasné ochrany si můžete v ČR najít sami zaměstnání u každého zaměstnavatele, který hledá nové zaměstnance. Není nutné žádat o žádné oprávnění k zaměstnání, pouze nám zaměstnavatel nahlásí váš nástup. Proto se nemusíte spoléhat na žádné zprostředkovatele.

Nabídka volných pracovních míst v ČR

KURZY ČESKÉHO JAZYKA

Pokud se občan Ukrajiny pod dočasnou ochranou zaeviduje na ÚP ČR jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání, může požádat o financování kurzu českého jazyka.

MŠMT připravilo rámcové sylaby 2 rekvalifikačních kurzů českého jazyka pro cizince: „Český jazyk pro cizince – základní kurz“ a „Český jazyk pro cizince – navazující kurz". Nyní tedy mohou o akreditaci požádat kterákoli vzdělávací zařízení a rozšířit tak nabídku tohoto typu. Další informace k jazykovému vzdělávání občanů Ukrajiny,včetně podpory výuky češtiny pro děti jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva školství.

Přehled poskytovatelů kurzů „Český jazyk pro cizince“ (základní a navazující) akreditovaných MŠMT podle § 108 zákona o zaměstnanosti. 

Jednou z nejčastějších překážek pro výkon především kvalifikovaných profesí je jazyková bariéra. Proto nabízíme zaměstnavatelům pomoc s financováním kurzů českého jazyka i tehdy, když daný občan Ukrajiny už pracuje. A to prostřednictvím příspěvku v rámci projektu POVEZ II.

Potřebujete vědět více? Podívejte se na nejčastější otázky a odpovědi.

HUMANITÁRNÍ DÁVKA od 1. 7. 2023

Cílem humanitární dávky je pomoc cizincům, kterým byla udělena na území České republiky dočasná ochrana a kteří nemají prostředky na úhradu základních životních potřeb, nebo na úhradu nákladů na bydlení do výše započitatelných nákladů na bydlení, nebo na úhradu ubytování. Posuzují se veškeré příjmy cizince s dočasnou ochranou a majetkové poměry na území České republiky. Majetkové a příjmové poměry cizinců s dočasnou ochranou, kteří spolu bydlí a společně uhrazují náklady na své potřeby, se posuzují společně a poskytne se jim společně jedna dávka. Dávka cizinci s dočasnou ochranou nenáleží, pokud mu je bezplatně poskytnuta celodenní strava, základní prostředky osobní hygieny a ubytování.

Měsíční výše humanitární dávky se odvíjí od toho, za který měsíc pobytu v České republice o ni cizinec po udělení dočasné ochrany žádá. Po dobu 150 dní (1. až 5. měsíc po udělení dočasné ochrany) činí humanitární dávka:

 • pro dospělou osobu 4 860 Kč (7 290 Kč, pokud se jedná o osobu se zdravotním postižením)
 • pro dítě 3 490 Kč (5 235 Kč, pokud se jedná o osobu se zdravotním postižením; 4 188 Kč, pokud se jedná o dítě ve věku 6 až 10 let)

Od 6. měsíce (od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo dosaženo 150 dní) činí humanitární dávka:

 • pro dospělou osobu 3 130 Kč
 • pro dospělou osobu, která se řadí mezi zranitelné osoby 4 860 Kč (7 290 Kč, pokud se jedná o osobu se zdravotním postižením)
 • pro dítě 3 490 Kč (5 235 Kč, pokud se jedná o osobu se zdravotním postižením; 4 188 Kč, pokud se jedná o dítě ve věku 6 až 10 let)

Zranitelné osoby

Mezi zranitelné osoby patří děti do 18 let a dále osoby definované zákonem:

 • studující v ČR do 26 let
 • pečující o dítě do 6 let věku (péči o totéž dítě může pro účely této dávky prohlásit pouze 1 z pečujících osob)
 • těhotné
 • starší 65 let
 • invalidní nebo držitelé průkazu osvědčujícího zdravotní postižení, který byl vydán na Ukrajině, nebo osobou, která byla uznána za osobu se zdravotním postižením Institutem posuzování zdravotního stavu
 • pečující o osobu v předchozím bodě (která byla jako osoba pečující označena v žádosti o dávku)

Žádost o humanitární dávku

O humanitární dávku je možné, kromě první žádosti podané po udělení dočasné ochrany, žádat pouze prostřednictvím on-line aplikace

Před první výplatou humanitární dávky si zřiďte bankovní účet v ČR

Humanitární dávku lze vyplácet pouze na bankovní účet. Dávka se vyplácí převodem na platební účet v bance, pobočce zahraniční banky nebo spořitelním a úvěrním družstvu v České republice určený žadatelem, s výjimkou dávky na kalendářní měsíc, v němž byla cizinci udělena dočasná ochrana, kterou lze vyplatit v hotovosti. Dávka se nevyplácí do ciziny.

S ohledem na výše uvedené především doporučujeme zřídit si bankovní účet u banky v ČR. Vybrané banky Vám umožní komunikovat se státem přes internet, bez nutnosti návštěvy úřadu.

Můžete si také nechat zřídit na nejbližším pracovišti Czech POINTu elektronický klíč ( Mobilní klíč eGovernmentu (773.19 kB)).

Co je potřeba doložit?

Pokud chcete požádat o první výplatu humanitární dávky, pak Úřadu práce ČR předložte svůj cestovní pas a současně prokažte, že se na území České republiky zdržujete na základě udělené dočasné ochrany (vízum). Obdobné údaje lze zadat také do mobilní/webové aplikace.

Žádost o dávku musí obsahovat:

 1. identifikační údaje žadatele a cizinců s dočasnou ochranou, kteří spolu bydlí a společně uhrazují náklady na své potřeby,
 2. údaj o místu pobytu žadatele a cizinců s dočasnou ochranou, kteří spolu bydlí a společně uhrazují náklady na své potřeby, na území České republiky (upozorňujeme, že pokud se místo pobytu na území České republiky uvedené v žádosti o dávku neshoduje s adresou místa pobytu cizince vedenou v základním registru obyvatel a cizinec tento nesoulad ani na výzvu Úřadu práce ČR neodstraní, není splněna podmínka, že se cizinec s dočasnou ochranou zdržuje na území České republiky),
 3. údaj o udělení dočasné ochrany žadatele a cizinců s dočasnou ochranou, kteří spolu bydlí a společně uhrazují náklady na své potřeby,
 4. údaje o všech příjmech žadatele a cizinců s dočasnou ochranou, kteří spolu bydlí a společně uhrazují náklady na své potřeby,
 5. údaj o zaměstnavateli žadatele a cizinců s dočasnou ochranou, kteří spolu bydlí a společně uhrazují náklady na své potřeby,
 6. identifikaci účtů žadatele a cizinců s dočasnou ochranou, kteří spolu bydlí a společně uhrazují náklady na své potřeby, a údaje o finančních prostředcích na těchto účtech,
 7. prohlášení o majetkových poměrech na území České republiky žadatele a cizinců s dočasnou ochranou, kteří spolu bydlí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

Pokud má žadatel náklady na bydlení v bytě, který je zařazen v evidenci bytů, žádost musí obsahovat identifikační údaje vlastníka bytu.

Skutečnosti uvedené v žádosti žadatel doloží všemi dostupnými doklady nebo čestným prohlášením. Všechny skutečnosti se dokládají v elektronické podobě, neurčí-li zaměstnanec Úřadu práce ČR, že je lze předložit i jinak.

Pokud tyto skutečnosti cizinec s dočasnou ochranou neosvědčí, úřad žádost zamítne.

Druhá a následující výplata humanitární dávky

O druhou a další humanitární dávku je možné žádat pouze prostřednictvím on-line aplikace. Je potřeba doložit stejné doklady a náležitosti jako pro první žádost.

Započitatelné náklady na bydlení

Započitatelné náklady na bydlení jsou součástí humanitární dávky a jsou stanoveny nařízením vlády. V současné době je výše započitatelných nákladů na bydlení v bytech zařazených v evidenci bytů:

 1. 3 000 Kč za kalendářní měsíc pro 1 osobu,
 2. 6 000 Kč za kalendářní měsíc pro 2 osoby,
 3. 9 000 Kč za kalendářní měsíc pro 3 osoby,
 4. 12 000 Kč za kalendářní měsíc pro 4 osoby, nebo
 5. 15 000 Kč za kalendářní měsíc pro 5 a více osob.

Současná výše započitatelných nákladů na ubytování v ostatních prostorech k ubytování (80 %):

 1. 2 400 Kč za kalendářní měsíc pro 1 osobu,
 2. 4 800 Kč za kalendářní měsíc pro 2 osoby,
 3. 7 200 Kč za kalendářní měsíc pro 3 osoby,
 4. 9 600 Kč za kalendářní měsíc pro 4 osoby, nebo
 5. 12 000 Kč za kalendářní měsíc pro 5 a více osob.

Od 1. 1. 2024 činí výše započitatelných nákladů na bydlení pro děti do 18 let a další zranitelné osoby:

 1. 6 000 Kč pro zranitelnou osobu za měsíc v případě bytů zařazených v evidenci bytů a smluv,
 2. 4 800 Kč pro zranitelnou osobu za měsíc v ostatních prostorech k ubytování

Příklady výpočtu výše humanitární dávky

Orientační kalkulačka Humanitární dávky

Posouzení zdravotního stavu

Pokud nejste osobou se zdravotním postižením (nebo invalidní), které byl průkaz vydán na Ukrajině, ale váš zdravotní stav je dlouhodobě nepříznivý, můžete podat od 1. července 2023 žádost o posouzení zdravotního stavu na Českou správu sociálního zabezpečení / Institut posuzování zdravotního stavu (www.cssz.cz). Žádost podávejte prostřednictvím elektronického formuláře na ePortálu ČSSZ (https://eportal.cssz.cz/web/portal). Formulář obsahuje také poučení a stručný osobní dotazník. Povinně je nutné v ní uvést kontaktní údaje na ošetřující lékaře v ČR a rovněž můžete přiložit aktuální lékařské zprávy z ČR.

Jedná se pouze o posouzení zdravotního stavu. Nežádejte si o příspěvek na péči ani o české průkazy TP, ZTP a ZTP/P, dle platné legislativy vám na ně nárok nevzniká.

Mimořádná okamžitá pomoc

Cizinci s dočasnou ochranou mohou rovněž získat na základě žádosti dávku mimořádné okamžité pomoci. Zákon dovoluje poskytnout dávku v těchto případech:

 1. vážná újma na zdraví – s ohledem na nedostatek finančních prostředků hrozí cizinci s dočasnou ochranou vážná újma na zdraví (např. potraviny, ošacení),
 2. nezbytný jednorázový výdaj – vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům nemá cizinec s dočasnou ochranou dostatečné prostředky na úhradu výdaje (např. nocleh, jízdné, správní poplatky za doklady, stěhování, kauce za nájem),
 3. jiná událost (než živelní pohroma) – celkové sociální a majetkové poměry cizince s dočasnou ochranou jsou takové, že mu neumožňují překonat nepříznivou situaci vlastními silami v případě jiné události (než živelní pohromy), kterou nebylo možné s ohledem na její rozsah předvídat ani jí předejít, v jejímž důsledku je osoba z důvodu nedostatku finančních prostředků ohrožena zejména ztrátou bydlení nebo nezajištěním základních životních potřeb.

Pokud jste zranitelná osoba, nepobíráte humanitární dávku, aktivně se snažíte vyřešit svou bytovou situaci, ale hrozí vám bytová nouze, můžete mít nárok na mimořádnou okamžitou pomoc na pokrytí jednorázových výdajů. Více informací (1.1 MB)

Jestliže Vám z důvodu ukončení bezplatného ubytování HUMPO od 1. 9. 2024 hrozí ztráta bydlení, nebo nebude ve Vašich finančních možnostech hradit ubytování ve stávajícím ubytování, obraťte se na sociální pracovníky Úřadu práce ČR, sociální pracovníky sociálního odboru obce, v níž žijete, nebo na sociální pracovníky nestátních neziskových organizací.

Potřebujete vědět více? Podívejte se na nejčastější otázky a odpovědi.

ÚŘAD PRÁCE ČR VARUJE: neplaťte za slíbené místo ve frontě a přednostní vyřízení žádosti o humanitární dávku (234.51 kB)

Komplexní informace týkající se všech dávek a oblasti zaměstnanosti v rámci agendy Úřadu práce ČR.

Než se vydáte na Úřad práce ČR

Jste zaměstnavatel v ČR a chcete nabídnout volná pracovní místa lidem prchajícím před válkou z Ukrajiny? Obraťte se přímo na: ředitele příslušné krajské pobočky ÚP ČR nebo kontaktního pracoviště ÚP ČR.

 

V případě, že chcete nabídnout Úřadu práce ČR pomoc v podobě dobrovolnické činnosti, pište na dobrovolnici@uradprace.cz. Děkujeme!

DALŠÍ INFORMACE Z OBLASTI RESORTU PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (873.45 kB)

PODPORA MLADISTVÝCH Z UKRAJINY VE VĚKU 15+, KTEŘÍ NEJSOU ŽÁKY STŘEDNÍ ŠKOLY V ČR

Jak se stát žákem střední školy? Co mohu dělat dál? Kde najdu podporu? (453.42 kB)

Leták, který připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), je určen pro mladistvé Ukrajince ve věku 15–18 let, kterým byla přiznána dočasná ochrana a kteří, byť jsou ve věku středoškoláků, ve střední škole nestudují. Jsou zde uvedeny informace o tom, kde najdete kurzy českého jazyka zdarma, jak se můžete zapojit do volnočasových aktivit, s kým se můžete poradit v případě otázek spojených s životem v České republice (ČR), jak probíhá studium ve středních školách a co můžete udělat proto, abyste se začlenili do středního vzdělávání v ČR.

Informace související s povolením k pobytu v návaznosti na konflikt na Ukrajině jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Praktické informace k možnostem humanitární pomoci.

Preventivní informace Policie ČR pro občany Ukrajiny na území České republiky

Podvodníci opět útočí na internetová bankovnictví - Policie České republiky

Poslední aktualizace: 18. 4. 2024

ДОПОМОГА ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ТА ДЛЯ ЇХ РОБОТОДАВЦІВ

Сумарна інформація про види  допомоги громадянам України, які прибули до Чеської Республіки внаслідок військового конфлікту, а також роботодавцям, які працевлаштували або працевлаштовують громадян України.

При необхідності Ви можете звернутися за телефоном 950 180 100, де Ви отримаєте інформацію українською мовою. Пишіть на ua@uradprace.cz. Також ви можете скористатися безкоштовною лінією call centrum соціальної допомоги біженцям з України – 800 60 10 20, де ви отримаєте практичну інформацію у сфері соціального консультування та кризового втручання.

З 21.03.2022р набрав чинності Закон № 66/2022 Зб. Про заходи у сфері зайнятості та соціального забезпечення у зв'язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації, що встановлю є заходи у сфері зайнятості та соціального забезпечення.

Детальна інформація щодо працевлаштування доступні на порталі Міністерствa праці та соціальних справ на чеській та українській мовах

ЗАЙНЯТІСТЬ
КУРСИ ЧЕСЬКОЇ МОВИ
ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА
МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ ТА ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

ПІДТРИМКА ПІДЛІТКІВ З УКРАЇНИ ВІКОМ 15+, ЯКІ НЕ НАВЧАЮТЬСЯ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ У ЧР

ЗАЙНЯТІСТЬ

Якщо Міністерство внутрішніх справ Чехії видало вам тимчасового захисту, ви можете подати заяву в контактному відділенні Центру зайнятості Чеської Республіки за місцем вашого проживання в Чеській Республіці:

a Державна служба зайнятості Чеської Республіки вам допоможе

 • з пошуком роботи
 • з проходженням курсів чеської мови
 • з перепідготовкою за професією, яка користується попитом серед роботодавців

Заяву заповнюйте латиницею.

ВІЛЬНИЙ ВИХІД НА РИНОК ПРАЦІ ЧЕХІЇ

На підставі візи на перебуввання тимчасового захисту ви можете знайти роботу в Чехії самі у кожного роботодавця, який шукає нових співробітників. Подавати заяву на отримання дозволу на працевлаштування не потрібно, оскільки роботодавець повідомить нас про ваш початок праці. Тому вам не варто покладатися на жодних посередників.

Пропозиція вільних робочих місць у Чеській Республіці

КУРСИ ЧЕСЬКОЇ МОВИ

Якщо громадянин України, який перебуває під тимчасовим захистом, зареєстрований в Центрі зайнятості Чеської Республіки як зацікавлена особа або шукач роботи, він може подати заяву на безкоштовні курси вивчення чеської мови (157.2 kB).

Міністерство освіти, молоді та спорту підготувало рамкову програму з 2 курсів вивчення чеської мови для іноземців: «Чеська мова для іноземців – базовий курс» та «Чеська мова для іноземців – основний курс. Тепер будь-який навчальний заклад може подати заявку на акредитацію і надавати послуги такого типу. Більш детальна інформація про мовну освіту для громадян України, та вивчення чеської мови для дітей доступне на сайті Міністерства освіти.

Список провайдерів курсів "Чеська мова для іноземців" (базовий та подальші) акредитованих Міністерством освіти та культури згідно з § 108 Закону про зайнятість.

Однією з найпоширеніших перешкод у пошуках роботи кваліфікованими працівниками є в першу чергу мовний бар'єр. Саме тому ми пропонуємо роботодавцям допомогу у фінансуванні курсів чеської мови, навіть якщо український громадянин вже працює. Це робиться за допомогою внеску в рамках проекту POVEZ II (156.76 kB).

Потрібно знати більше? Перегляньте найчастіші запитання та відповіді.

ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА від 1. 7. 2023

 

Метою гуманітарної допомоги є допомога іноземцям, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці та які не мають коштів для забезпечення основних життєвих потреб, або для покриття витрат на житло до суми, що відповідає вимогам, або для оплати проживання. Враховуються всі доходи іноземця, який має тимчасовий захист та оцінюється майнова ситуація в Чехії. Майновий стан і стан доходів іноземців, які перебувають під тимчасовим захистом, які спільно проживають і покривають витрати на свої потреби разом, оцінюється разом і забезпечення нараховується однією допомогою. Іноземець, який має тимчасовий захист, не має права на допомогу, якщо він одночасно безоплатно забезпечений харчуванням протягом усього дня, елементарними засобами особистої гігієни та безкоштовним проживанням. Гуманітарна допомога за минулий період та допомога від UNICEF в сукупний дохід не враховується.

Щомісячний розмір гуманітарної допомоги залежить від місяця, протягом якого іноземець звертається за нею після надання тимчасового захисту в Чеській Республіці. Протягом 150 днів (від 1 до 5 місяців після тимчасового захисту) гуманітарна допомога становить:

 • для дорослої особи: 4 860 крон (7 290 крон, якщо це особа з інвалідністю)
 • для дитини – 3 490 крон (5 235 крон, якщо це дитина з інвалідністю; 4 188 крон, якщо дитині від 6 до 10 років).
 • З 6-го місяця (з місяця, наступного за місяцем, в якому було досягнуто 150 днів) гуманітарна допомога становить:
 • для дорослої особи 3 130 крон
 • для дорослої людини, яка є вразливою особою: 4 860 крон (7 290 крон, якщо це особа з інвалідністю)
 • для дитини – 3 490 крон (5 235 крон, якщо дитина з інвалідністю; 4 188 крон, якщо дитині від 6 до 10 років)

Вразливі особи

До вразливих осіб належать:

1. діти до 18 років,

2. студенти в Чехії до 26 років,

3. опікуни дитини віком до 6 років (тільки 1 з вихователів може заявити про догляд за однією і тією ж дитиною для цілей цієї допомоги),

4. вагітні,

5. старше 65 років,

6. особи з інвалідністю або власники картки інвалідності, виданого в Україні, або особою, яку ОССБ визнала інвалідом, та особа, яка доглядає за ними (яка визначена опікуном у заяві про надання допомоги).

Заява на отримання гуманітарної допомоги

За винятком першої заяви, поданої після тимчасового захисту, подати заявку на отримання гуманітарної допомоги можна ТІЛЬКИ через онлайн-заявку.

Перед першою виплатою гуманітарної допомоги відкрийте банківський рахунок в Чехії

Гуманітарну допомогу можна виплатити тільки на банківський рахунок. Допомога виплачується шляхом перерахування на платіжний рахунок у банку, філії іноземного банку або ощадно-кредитному кооперативі в Чеській Республіці, призначеному заявником, за винятком допомоги за календарний місяць, в якому іноземцю було надано тимчасовий захист, яка може бути виплачена готівкою. Допомога за кордоном не виплачується.

З огляду на вищесказане, рекомендуємо відкрити банківський рахунок в банку в Чехії. Обрані банки дозволяють спілкуватися з державою через банківську ідентифікацію, без необхідності відвідувати відділення Центру зайнятості.

 

Ви також можете встановити електронний ключ у найближчому відділенні чеської пошти  Czech POINT (eGovernment Mobile Key).

Що потрібно обґрунтувати?

Якщо ви хочете подати заяву на першу виплату гуманітарної допомоги, то подайте паспорт до Центру зайнятості Чеської Республіки та одночасно доведіть, що перебуваєте в Чехії на підставі тимчасового захисту (візи). Подібні дані також можна ввести в мобільний/веб-додаток.

Заява про виплату допомоги повинна включати:

a) ідентифікаційні дані заявника та іноземців, які мають тимчасовий захист, які проживають разом і спільно покривають витрати на їх потреби,

b) інформацію про місце проживання заявника та іноземців, які мають тимчасовий захист, які проживають разом і спільно покривають витрати на свої потреби в Чеській Республіці (зверніть увагу, що якщо місце проживання на території Чеської Республіки, зазначене в заяві на отримання допомоги, не збігається з адресою місця проживання іноземного громадянина, що зберігається в базовому реєстрі резидентів, і іноземний громадянин не усуває цю розбіжність навіть на вимогу Центру зайнятості Чеської Республіки),  умова, що іноземець, який має тимчасовий захист, проживає на території Чеської Республіки, не виконується),

c) відомості про надання тимчасового захисту заявнику та іноземцям, які мають тимчасовий захист, які спільно проживають і спільно покривають витрати на свої потреби;

d) дані про всі доходи заявника та іноземців, які мають тимчасовий захист, які проживають разом і спільно покривають витрати на їх потреби,

e) відомості про роботодавця заявника та іноземців, які мають тимчасовий захист, які проживають разом і спільно покривають витрати на їх потреби,

f) визначення рахунків заявника та іноземців з тимчасовим захистом, які проживають разом і спільно покривають витрати на їх потреби, та даних про кошти на цих рахунках,

g) декларацію про майнові відносини на території Чеської Республіки заявника та іноземців, які мають тимчасовий захист, які проживають разом і спільно покривають витрати на свої потреби.

Якщо заявник сплачує проживання в квартирі, яка включена до реєстру квартир, заява повинна містити ідентифікаційні дані власника квартири.

Заявник обґрунтовує факти, викладені в заяві, всіма наявними документами або правдиво заявить. Всі факти документуються в електронній формі, якщо тільки співробітник Центра зайнятості Чеської Республіки не визначить, що вони можуть бути представлені в іншому вигляді.

Якщо іноземний громадянин, який має тимчасовий захист, не засвідчить ці факти, заяву буде відхилено.

Друга і наступна виплата гуманітарної допомоги

Другу та наступні гуманітарну допомогу можна отримати лише через онлайн-заяву. Необхідно подати ті ж документи і вимоги, що і для першої заяви.

Зараховані витрати на житло

Зараховані витрати на житло визначаються державним розпорядженням. В даний час сума прийнятних витрат на житло в квартирах, включених до Житлового реєстру, становить:

3 000 крон за календарний місяць на 1 людину,

6 000 крон на календарний місяць для 2 осіб,

9 000 крон на календарний місяць для 3 осіб,

12 000 крон на календарний місяць для 4 осіб, або

15 000 крон на календарний місяць для 5 і більше осіб.

Поточні витрати на проживання в іншому житлі (80%):

2 400 крон за календарний місяць на 1 особу,

4 800 крон на календарний місяць для 2 осіб,

7 200 крон за календарний місяць для 3 осіб,

9 600 крон на календарний місяць для 4 осіб, або

12 000 крон на календарний місяць для 5 і більше осіб.

Приклади розрахунку розміру гуманітарної допомоги

Якщо ви не є особою з інвалідністю (або інвалідом), але стан вашого здоров'я тривалий час несприятливий, ви можете подати заяву на оцінку стану здоров'я до Česka správa sociálního zabezpečení (www.cssz.cz). Подайте заяву за допомогою електронної форми на ePortálu ČSSZ (https://eportal.cssz.cz/web/portal). Форма містить інструкцію для заповнення особистої анкети. Обов'язковим є надання контактних даних на ваших ведучих лікарів у Чеській Республіці, а також є можливість додати поточні медичні заключення з Чехії.

Мова йде тільки про оцінку стану вашого здоров'я. Не звертайтеся за грошовою допомогою по догляду або за наданням чеських карток TP, ZTP і ZTP/P (посвідчень інвалідності), відповідно до чинного законодавства ви не маєте на них права.

Якщо ви є вразливою особою, але вам не надано ГУД, і ви ризикуєте опинитися в екстреному житлі, і ви активно намагаєтеся вирішити свою житлову ситуацію, ви можете мати право на надзвичайну негайну допомогу для покриття необхідні одноразові витрати. Більше інформації (1.09 MB)

Потрібно знати більше? Перегляньте найчастіші запитання та відповіді.

 ДОПОМОГА ДОМОГОСПОДАРСТВАМ СОЛІДАРНОСТІ

З 1 липня 2023 року зміниться надання допомоги солідарним домогосподарствам. Суми, пов'язані з житлом, будуть надані безпосередньо іноземцям, які мають тимчасовий захист (ТЗ) разом з гуманітарною допомогою. Для того, щоб іноземець з ТЗ мав право на повну суму прийнятних витрат на житло, він повинен проживати в окремій квартирі, яка зареєстрована в Реєстрі квартир та договорів. Якщо квартира не зареєстрована, з 1 липня 2023 року іноземцю з ТЗ буде нарахована менша сума за його житло.

Зареєструвати квартиру може тільки її власник. Зареєструвати окрему квартиру, яка здається іноземцям з ТЗ повністю під житло (не квартиру в спільному домогосподарстві з власником або орендодавцем). Реєстрація виникає у зв'язку з необхідністю перевірки наявності квартири, на яку оформляють допомогу особи, які мають ТЗ.

ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ПОПЕРЕДЖАЄ: не платіть за обіцяне місце в черзі та першочерговий розгляд заявки на отримання гуманітарної допомоги (210.32 kB)

Вичерпна інформація про всі пільги та працевлаштування в порядку денному в Управління праці Чеської Республіки.

Перш ніж відправитися в Державна служба зайнятості Чеської республіки

Ви роботодавець в Чехії і хочете запропонувати вакансії мігрантам з України? Звертайтеся безпосередньо: до директора відповідного регіонального відділення Управління праці Чеської Республіки

Додаткова інформація від Міністерства праці та соціальних питань

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ для біженців з України, яким надано тимчасовий захист (віза з метою толерантності) (812.38 kB)

 

ПІДТРИМКА ПІДЛІТКІВ З УКРАЇНИ ВІКОМ 15+, ЯКІ НЕ НАВЧАЮТЬСЯ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ У ЧР

ЯК СТАТИ УЧНЕМ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ? ЩО МОЖУ РОБИТИ У ПОДАЛЬШОМУ? ДЕ ЗНАЙТИ ПІДТРИМКУ? (475.72 kB)

Текст, який підготовило Міністерство освіти, молоді та спорту (МОМС), призначений для підлітків з України віком 15–18 років, яким наданий був тимчасовий захист та які, навіть якщо вони старшокласники, не навчаються в середній школі. Тут наведена інформація про те, де можна знайти безкоштовні курси чеської мови, як ви можете займатися дозвіллям, з ким ви можете проконсультуватися з питань, пов'язаних з життям в Чеській Республіці (ЧР), як навчатися в середніх школах і що ви можете зробити, щоб інтегруватися в середню освіту в ЧР.

Інформація щодо дозволу на проживання після конфлікту в Україні розміщена на сайті Міністрства внутрішніх справ.

Практична інформація про варіанти гуманітарної допомоги.

Профілактична інформація від Поліції Чеської Республіки для громадян України на території Чеської Республіки.

Poslední aktualizace: 27. 10. 2023


Zdroj datwww.uradprace.cz
Origináluradprace.cz/web/cz/pomoc-pro-obcany-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.