Podmínky pro výplatu důchodu do zahraničí - Česká správa sociálního zabezpečení


Veškeré platby důchodů do zahraničí jsou realizovány prostřednictvím České národní banky v Praze (dále jen „ČNB“) a jejími smluvními partnery – korespondenčními bankami v zahraničí.

ČSSZ zadává příkazy k výplatě důchodů ČNB (v souladu s českou právní úpravou) v českých korunách. Mezi ČNB a bankou příjemce důchodu (dále také „klient“) jsou pro výplaty důchodů přípustné platební transakce pouze v těchto měnách: AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, NOK, SEK, USD.

ČSSZ zadává příkazy ČNB k výplatě důchodu vždy ve výši, která byla příjemci důchodu vyměřena rozhodnutím ČSSZ o přiznání a poté upravena na výši stanovenou řádnou anebo mimořádnou valorizací v souladu s příslušnou českou právní úpravou. Částka skutečně vyplacená klientovi se může lišit v závislosti na kurzu měny a poplatcích místních bank.

Výplata důchodu se provádí:

 • na účet klienta u peněžního ústavu (banky) v zahraničí
 • na účet klienta (účet manžela/manželky klienta) u peněžního ústavu (banky) v České republice (ČR) v české měně (Kč)
 • mezinárodní poštovní poukázkou na adresu klienta do Polska v polské měně (PLN)
 • na účet klienta u peněžního ústavu (banky) ve Slovenské republice v měně EUR
 • bankovním šekem na adresu klienta v zahraničí (mimo Slovenské republiky, Austrálie, Finska, Norska, Makedonie, Dánska, Indie, Sýrie, Švédska, Ukrajiny a Kanady)

POTVRZENÍ O ŽITÍ

Podmínky nároku na výplatu důchodu (tj. že příjemce důchodu je naživu) se ověřují tiskopisem Potvrzení o žití (s výjimkou případů, kdy je důchod vyplácen mezinárodní poštovní poukázkou na adresu klienta do Polska)

Upozornění:

 • Pokud klient nezašle ČSSZ Potvrzení o žití, nemůže být důchod vyplacen.
 • Potvrzení o žití musí být vždy podepsáno úředně ověřeným vlastnoručním  podpisem klienta (viz níže).

Potvrzení o žití se zasílá:

 1. Poštou na adresu: Česká správa sociálního zabezpečení, Oddělení výplat do zahraničí, Křížová 25, 225 08 Praha 5, Česká republika

  Vlastnoruční podpis klienta na tiskopisu Potvrzení o žití musí být úředně ověřen, dále musí být uvedeno zejména datum vystavení (resp. ověření) a razítko příslušného úřadu (blíže viz vysvětlivky na formuláři).

 2. Elektronicky na adresu: posta@cssz.cz

  Klient tiskopis vyplní, vytiskne, podepíše jej vlastnoručním podpisem, vlastnoruční podpis si nechá úředně ověřit, naskenuje jej z listinné do elektronické podoby, podepíše jej kvalifikovaným elektronickým podpisem podle nařízení eIDAS , který bude ve formátu stanoveném v Prováděcím rozhodnutí Komise (EU) č. 2015/1506/ a zašle jej e-mailem na elektronickou adresu podatelny ČSSZ posta@cssz.cz.

  Kvalifikovaným elektronickým podpisem se, podle čl. 3 odst. 12 nařízení eIDAS, rozumí zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy.

  Úřední ověření vlastnoručního podpisu na tiskopisu potvrzení o žití je nezbytné z toho důvodu, že kvalifikovaný elektronický podpis podle nařízení eIDAS má právní účinek rovnocenný pouze vlastnoručnímu podpisu - avšak  na tiskopisu Potvrzení o žití musí být, pro účely potvrzení trvání nároku na výplatu důchodu, úředně ověřený (vlastnoruční) podpis příjemce českého důchodu.

Výplata důchodu na účet klienta u peněžního ústavu (banky) v zahraničí

Výplata důchodu na účet klienta u peněžního ústavu (banky) v zahraničí je prováděna bezhotovostním platebním stykem, prostřednictvím ČNB a jejími smluvními partnery – korespondenčními bankami v zahraničí.

Pro zařízení výplaty na účet je nutné řádně vyplnit, podepsat a zaslat ČSSZ Žádost osoby žijící mimo území České republiky o výplatu českého důchodu poukazem na účet.

Podmínky nároku na výplatu důchodu, tj. že je klient na živu, se ověřují tiskopisem Potvrzení o žití. Důchod na účet klienta se vyplácí zpětně a pouze do konce měsíce, v němž bylo Potvrzení o žití vystaveno.

Klient zasílá Potvrzení o žití z vlastního podnětu a v časových intervalech, které si sám určí. Může to být čtvrtletně, pololetně nebo i v jiném časovém intervalu, doporučujeme alespoň 1 x ročně. To znamená, bude-li klient zasílat Potvrzení o žití například čtvrtletně, důchod mu bude vyplácen též čtvrtletně a vždy za předcházející čtvrtletí.

Výplata důchodu na účet klienta (účet manžela/manželky klienta) u peněžního ústavu (banky) v České republice v české měně (Kč)

Pro zařízení výplaty na účet je nutné řádně vyplnit, podepsat a zaslat ČSSZ Žádost osoby žijící mimo území České republiky o výplatu českého důchodu poukazem na účet.

Výplata důchodu na účet u peněžního ústavu (banky) v České republice je prováděna v české měně (Kč) vždy na základě zaslaného „Potvrzení o žití“. Způsob provádění výplaty a předkládání „Potvrzení o žití“ je shodný se způsobem popsaným u výplaty důchodu na účet klienta u peněžního ústavu (banky) v zahraničí.

Výplata důchodu mezinárodní poštovní poukázkou na adresu klienta do Polska

Výplata důchodů do Polska se provádí měsíčně mezinárodní poštovní poukázkou prostřednictvím české a polské pošty v polské měně (PLN). Měsíční platby důchodu jsou doručovány vždy v první polovině kalendářního měsíce, za který výplata důchodu náleží.

Při tomto způsobu výplaty důchodu se nepředkládá Potvrzení o žití“, neboť důchod je vyplácen pouze do vlastních rukou klienta.

Výplata důchodu na účet klienta u peněžního ústavu (banky) ve Slovenské republice v měně EUR

Režim platný do konce r. 2021!

Pravidelné výplaty:

Výplata důchodů klientům s bydlištěm ve Slovenské republice a účtem ve Slovenské republice vedeném v měně EUR se prováděla pravidelně měsíčně a byla poukazována mezi 22. až 26. dnem v měsíci na ČNB a na účty klientů připisována do 5 pracovních dni,

Podmínky nároku na výplatu důchodu se ověřovaly 4x ročně tiskopisem „Potvrzení o žití, který ČSSZ zasílala v únoru, květnu, srpnu a listopadu kalendářního roku na adresu příjemce důchodu.

Lhůta pro vrácení vyplněného a vlastnoručně podepsaného tiskopisu byla stanovena na dobu 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení. Pokud nebyl tiskopis v požadované lhůtě vrácen, byla výplata důchodu pozastavena až do doby jeho doručení.

Nepravidelné výplaty:

Pokud klient s bydlištěm ve Slovenské republice požadoval výplatu důchodu na účet u banky v jiném státě nebo v jiné měně než EUR, nebyla jeho výplata zajišťována v režimu pravidelných výplat, ale v režimu nepravidelných výplat na účet banky v zahraničí (tedy zpětně na základě Potvrzení o žití, které zasílal podle vlastní úvahy), viz informace výše.

Režim platný od roku 2022!

Upozornění: od 1. 1. 2022 dochází k významnému zjednodušení

S účinností od 1. 1. 2022 došlo ke změně režimu při výplatách důchodů u klientů s bydlištěm ve Slovenské republice a k významnému zjednodušení postupů pro klienty. Podmínkou pro výplatu důchodu i nadále zůstává řádně vyplněný tiskopis Potvrzení o žití, ale jeho zaslání ČSSZ postačí pouze 1x ročně.
Detaily včetně informace o možnosti přechodu na tento systém jsou uvedeny níže.

 • Klienti s pravidelnou měsíční výplatou důchodu:

V dosavadním režimu byla výplata důchodu zajišťována měsíčně, ověřování žití probíhalo 4x ročně prostřednictvím formuláře „Potvrzení o žití“, který byl z ČSSZ vysílán klientům v měsících únor, květen, srpen a listopad.

Nově bude ověřování žití probíhat pouze 1x ročně, formulář Potvrzení o žití bude z ČSSZ zasílán klientům vždy v únoru každého kalendářního roku. Lhůta pro vrácení formuláře s úředně ověřeným podpisem je 30 kalendářních dnů. Pokud formulář nebude v požadované lhůtě vrácen, zašle ČSSZ urgenci. Pokud ani poté nebude formulář do 30 dnů vrácen, ČSSZ výplatu důchodu pozastaví. Výplata bude obnovena po zaslání řádně vyplněného tiskopisu s vlastnoručním, úředně ověřeným podpisem klienta.

Klienti se zavedenou pravidelnou výplatou důchodu budou u této změně informováni též dopisem expedovaným z ČSSZ v únoru 2022 spolu s tiskopisem Potvrzení o žití.

 • Klienti s nepravidelnou výplatou důchodu:

Stávající výplaty důchodu probíhaly vždy za zpětné období v termínech určených klienty tím, že zasílali Potvrzení o žití v časových intervalech podle vlastní úvahy.

Nově bude uvedený režim nepravidelných výplat změněn na režim pravidelných měsíčních výplat důchodů s ověřováním žití pouze 1x ročně v únoru daného kalendářního roku.

Počínaje rokem 2022 bude tedy ČSSZ klientům zasílat formulář Potvrzení o žití vždy pouze jednou ročně v únoru a toto Potvrzení o žití bude sloužit k zajištění výplaty důchodu v daném kalendářním roce. Odpadá tedy zasílání Potvrzení o žití klientem v jím určených časových intervalech.

Klienti se zavedenou nepravidelnou výplatou důchodu byli o této změně informováni též dopisem expedovaným z ČSSZ v listopadu 2021.

Důvod změny způsobu výplaty:

Dne 8. října 2021 byla ve smyslu článku 76 a 77 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení mezi ČSSZ a slovenskou Sociální pojišťovnou uzavřena Dohoda o spolupráci v oblasti dvoustranné elektronické výměny údajů (dále „Dohoda“). Předmětem této Dohody je vzájemná elektronická výměna údajů potřebných pro provádění sociálního zabezpečení mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, která, mimo jiné, obsahuje i výměnu údajů o úmrtí osob, kterým ČSSZ a Sociální pojišťovna vyplácí důchody z jednoho státu do druhého.

Na základě výše uvedené Dohody bude ČSSZ od 1. 1. 2022 provádět výplaty důchodu do Slovenské republiky jednou měsíčně a Potvrzení o žití bude zasílat klientům pouze jednou ročně. Tento postup je i v souladu s ustanovením § 116 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, které zní:
„Byl-li mezi orgánem sociálního zabezpečení České republiky a příslušným orgánem sociálního zabezpečení jiného státu, v němž se oprávněný obvykle zdržuje, sjednán způsob ověřování žití pravidelnou výměnou potřebných údajů v elektronické podobě, vyplácí se dávka důchodového pojištění zpětně v měsíčních lhůtách určených plátcem dávky; potvrzení o žití zasílá oprávněný plátci dávky jednou ročně.“

Výplata důchodu bankovním šekem na adresu klienta v zahraničí

Uvedený způsob výplaty důchodu bankovním šekem je dosud možný, ale na rozdíl od výplaty na bankovní účet klienta je administrativně náročný a v mnoha případech pro klienta i plátce důchodu ekonomicky nevýhodný.

Výplata důchodu bankovním šekem na adresu klienta v zahraničí se provádí 4 x ročně, v měsíci březnu, červnu, září a prosinci každého kalendářního roku. Důchod je vyplácen vždy zpětně za uplynulé čtvrtletí.

Podmínky nároku na výplatu důchodu tj., že klient je naživu, se ověřují 1 x ročně tiskopisem Potvrzení o žití, který ČSSZ zasílá v prosinci kalendářního roku na adresu klienta v zahraničí.

Lhůta pro vrácení vyplněného a vlastnoručně podepsaného tiskopisu je 30 kalendářních dnů od jeho doručení. Pokud není tiskopis v požadované lhůtě vrácen, je výplata důchodu pozastavena až do doby jeho doručení.

U výplat důchodů do Bulharska se nedoporučuje výplata bankovním šekem, ale přímo na bankovní účet klienta, neboť klienti při proplacení bankovního šeku hradí bulharským bankám vysoké poplatky, v mnoha případech přesahující samotnou výši důchodu


Zdroj datwww.cssz.cz
Originálcssz.cz/web/cz/podminky-pro-vyplatu-duchodu-do-zahranici
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.