Přídavek na dítě

Přídavek na dítě

Přídavek na dítě je dávka státní sociální podpory vyplácená opakovaně nezaopatřenému dítěti v závislosti na výši příjmu všech společně posuzovaných osob v daném rozhodném období.

Kdo může žádat o přídavek na dítě
Podmínky nároku na přídavek na dítě
Žádost o přídavek na dítě
Podání žádosti o přídavek na dítě
Řízení o přídavku na dítě
Výše přídavku na dítě
Výplata přídavku na dítě
Práva a povinnosti účastníků řízení

PRÁVNÍ ÚPRAVA

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

KDO MŮŽE ŽÁDAT O PŘÍDAVEK NA DÍTĚ

V případě nezletilého nezaopatřeného dítěte může požádat jeho zákonný zástupce (jeden z rodičů, nebo osoba jíž byl nezletilý svěřen do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu). Pokud jsou rodiče dítěte rozvedeni, může žádat o přídavek na dítě rodič, se kterým dítě společně žije. Bylo-li rodičům po rozvodu svěřeno dítě do společné nebo střídavé péče obou rodičů, žádá a posuzuje se s dítětem rodič určený na základě dohody těchto rodičů.

V případě zletilého nezaopatřeného dítěte je žadatelem již zletilé dítě, které se posuzuje s rodiči v případě, že rodiče a dítě jsou hlášeni k trvalému pobytu v témže bytě. Pokud není splněna tato podmínka, posuzuje se zletilé nezaopatřené dítě samostatně.

ZPĚT NAHORU

PODMÍNKY NÁROKU NA PŘÍDAVEK NA DÍTĚ

Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, jestliže příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 3,4.

Rozhodným obdobím pro přídavek na dítě je kalendářní čtvrtletí. Příjmy společně posuzovaných osob se dokládají za kalendářní čtvrtletí, předcházející období, na které je nárok na dávku uplatňován. Podle data nároku, od kterého žadatel nárok na dávku uplatňuje se odvíjí rozhodné období, z nějž se nárok a výše dávky stanovuje a za které je nutné doložit výši příjmů.

Období nároku

Rozhodné období pro doložení příjmů, z něhož se nárok a výše dávky stanovuje

1. 1. –  31. 3.

4. čtvrtletí předchozího roku (měsíce 10+11+12)

1. 4. –   30. 6.

1. čtvrtletí (měsíce 1+2+3)

1. 7. –    30. 9.

2. čtvrtletí (měsíce 4+5+6)

1. 10. –  31. 12.

3. čtvrtletí (měsíce 7+8+9)

 

 

Přídavek na dítě lze nárokovat maximálně tři měsíce zpětně ode dne podání.

Pro přídavek na dítě je nutné splnit podmínku nezaopatřenosti. Za nezaopatřené dítě se považuje dítě nejdéle do 26. roku věku, jestliže splňuje jednu z podmínek:

 • soustavně se připravuje na budoucí povolání – studuje,
 • nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz (posuzuje obvodní, nebo dětský lékař),
 • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost (posuzuje správa sociálního zabezpečení),
 • po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené dítě také dítě, které je vedeno v evidenci Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Za nezaopatřené dítě se nepovažuje dítě, které pobírá invalidní důchod z důvodu invalidity třetího stupně.

ZPĚT NAHORU

ŽÁDOST O PŘÍDAVEK NA DÍTĚ

Žádost o přídavek na dítě můžete vyřídit on-line prostřednictvím Klientské zóny Jenda. Více informací o on-line žádosti.

Přídavek na dítě můžete vyřídit také na místně příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR  podle místa bydliště oprávněné osoby (dítěte). Žádost se podává na k tomu určeném tiskopise. K žádosti je třeba doložit další požadované tiskopisy a přílohy:

 1. doklad o výši čtvrtletního příjmu všech společně posuzovaných osob za příslušné kalendářní čtvrtletí, nebo formulář Prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky
 2. doklad o výživném, pokud některá ze společně posuzovaných osob tento druh příjmu v rozhodném období pobírala
 3. potvrzení o nezaopatřenosti – (potvrzení o studiu se dokládá od měsíce, v němž dítě dovrší 15-ti let)

O přídavek na dítě se podává jedna žádost. V případě vzniku nároku se následně každé čtvrtletí dokládají pouze rozhodné příjmy rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí. V případě nedoložení dojde k zastavení výplaty a poté k zániku nároku na dávku. V případě zániku nároku na dávku je nutné pro uplatnění dalšího nároku vyplnit nový tiskopis žádosti o přídavek na dítě.

Tiskopisy jsou k dispozici na všech kontaktních pracovištích ÚP ČR, nebo na webových stránkách MPSV v sekci Formuláře.

ZPĚT NAHORU

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘÍDAVEK NA DÍTĚ

Žádost o přídavek na dítě můžete na místně příslušném kontaktní pracovišti ÚP ČR podle místa trvalého pobytu oprávněné osoby podat několika způsoby:

 1. ON- LINE prostřednictvím Klientské zóny Jenda,
 2. osobně nebo na podatelnu na místně příslušném kontaktní pracovišti ÚP ČR podle místa skutečného pobytu oprávněné osoby,
 3. poštou na adresu příslušného kontaktního pracoviště,
 4. e-mailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem na e-mailovou adresu příslušného kontaktního pracoviště,
 5. soukromou datovou schránkou do datové schránky příslušného kontaktního pracoviště.

Úřad práce ČR nabízí také možnost objednat se předem na určitý termín. Na některých pracovištích je možné tak učinit online. Další variantou je sjednat si termín návštěvy telefonicky.

ZPĚT NAHORU

ŘÍZENÍ O PŘÍDAVKU NA DÍTĚ

Řízení o přídavku na dítě je zahájeno podáním písemné žádosti na k tomu určeném tiskopise.

Na základě podané žádosti a po doložení všech potřebných dokladů ÚP ČR vyhodnotí splnění zákonem stanovených podmínek a vznik nároku na dávku přídavku na dítě a jeho výši.

Nejsou-li doloženy všechny potřebné doklady, vyzve ÚP ČR oprávněnou osobu k jejich doplnění. V tomto ohledu je nutné, aby žadatel s úřadem spolupracoval. Nedoložení potřebných dokladů je důvodem pro zamítnutí žádosti.

ZPĚT NAHORU

VÝŠE PŘÍDAVKU NA DÍTĚ

Měsíční výše přídavku na dítě dle věku dítěte:

a) do 6 let věku dítěte ve výši 830 Kč,

b) od 6 do 15 let věku dítěte ve výši 970 Kč,

c) od 15 do 26 let věku dítěte ve výši 1 080 Kč.

 

V případě, že má některá ze společně posuzovaných osob v každém měsíci rozhodného období (kalendářní čtvrtletí) alespoň jeden z níže uvedených druhů příjmů a je při tom zachován nárok na dávku, může být výše přídavku na dítě zvýšena o 500 Kč měsíčně. Jedná se o na tzv. zvýšenou výměru přídavku na dítě.

Druhy příjmů pro zvýšenou výměru přídavku na dítě jsou:

 1. příjem ze zaměstnání, který dosahuje alespoň výše částky životního minima jednotlivce,
 2. příjem ze samostatné výdělečné činnosti,
 3. příjem z náhrady mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu nebo snížené odměny od prvního do čtrnáctého kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti (karantény),
 4. příjem z dávek nemocenského pojištění,
 5. příjem z dávek důchodového pojištění,
 6. příjem z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci,
 7. příjem z příspěvku na péči o osobu do 18 let věku,
 8. příjem z rodičovského příspěvku, pokud je poskytován po vyčerpání peněžité pomoci v mateřství.

 

Měsíční výše přídavku na dítě ve zvýšené výměře dle věku dítěte:

a) do 6 let 1 330 Kč,

b) od 6 do 15 let 1 470 Kč,

c) od 15 do 26 let 1 580 Kč.

ZPĚT NAHORU

VÝPLATA PŘÍDAVKU NA DÍTĚ

Přídavek na dítě vyplácí Úřad práce ČR rodiči nezletilého nezaopatřeného dítěte nebo osobě, která má nezletilé nezaopatřené dítě v přímém zaopatření.

Je-li nezletilé nezaopatřené dítě v plném přímém zaopatření ústavu, zařízení pro péči o děti nebo mládež, vyplácí se přídavek na dítě tomuto ústavu či zařízení. Pokud doba pobytu nezletilého nezaopatřeného dítěte v ústavu, zařízení pro péči o děti nebo mládež, v němž je dítě v plném přímém zaopatření, byla přerušena na dobu zahrnující celý kalendářní měsíc, vyplatí ústav, nebo zařízení, přídavek na dítě osobě, která má dítě, jemuž tento přídavek náleží, po tuto dobu v přímém zaopatření.

Pokud je nezaopatřené dítě zletilé, náleží přídavek na dítě tomuto dítěti.

Přídavek na dítě se vyplácí měsíčně, a to po uplynutí kalendářního měsíce, za který náležel, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po tomto měsíci. Nedosahuje-li dávka částky 100 Kč měsíčně, vyplácí se po uplynutí kalendářního čtvrtletí, za které dávka náležela, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po tomto kalendářním čtvrtletí.

ZPĚT NAHORU

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ

Přijetí žádosti Vám nemůže být odepřeno. Pouze na základě podané žádosti a po zhodnocení plnění podmínek může být rozhodnuto, zda máte, nebo nemáte na danou dávku nárok.

V případě nesouhlasu s rozhodnutím, máte možnost podat opravný prostředek (odvolání). Věnujte proto pozornost informacím uvedeným v „Poučení“ rozhodnutí.

Jako účastník řízení máte povinnost písemně ohlásit příslušnému kontaktnímu pracovišti ÚP ČR do 8 dnů všechny změny, které mohou mít vliv na nárok, výši nebo výplatu náhradního výživného. Jako účastník řízení máte povinnost spolupracovat s ÚP ČR.

ZPĚT NAHORU

INFORMAČNÍ PŘEHLED

VIDEA:

Základní informace o přídavku

Application for child support

das Kindergeld

LETÁKY:

Leták ke stažení ZDE (615.85 kB)

Vyhněte se zbytečnému čekání ve frontách

ŽÁDOSTI:

Žádost o přídavek na dítě ON-LINE

Klientská zóna Jenda

Standardní Žádost o přídavek na dítě

DŮLEŽITÉ ODKAZY:

NEVÍTE SI RADY?

Volejte Call centrum ÚP ČR na bezplatné telefonní lince

+420 800 779 900, a to denně:

Provozní doba:
PO: 8:00 - 17:00
ÚT: 8:00 - 15:00
ST: 8:00 - 17:00
ČT: 8:00 - 15:00
PÁ: 8:00 - 13:00

 

Pište na e-mail: 

callcentrum@uradprace.cz

nebo se obraťte na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR

Seznam všech elektronických podatelen a datových schránek ZDE

ZPĚT NAHORU

Poslední aktualizace: 16. 1. 2024


Zdroj datwww.uradprace.cz
Origináluradprace.cz/web/cz/pridavek-na-dite


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.